REGULAMIN RAP STACJA FESTIWAL

07-09 lipca ośrodek SCKiW w Sławie ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 19

Organizator: Agencja Artystyczna Music Station Sp ZOO Wrocław przy współpracy z SCKiW i miastem Sława.

 I Informacje ogólne

1.Regulamin obowiązuje na Terenie wyznaczonym przez Organizatora. „Teren Imprezy” oznacza wyznaczony fragment terenu, w którym przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów.

2.Wstęp Uczestnika Imprezy na teren Imprezy odbywa się wyłącznie za okazaniem ważnego biletu wstępu z widocznym kodem kreskowym wymiennym na festiwalową opaskę. Opaska musi być założona na ręce przez całą imprezę. Brak opaski skutkuje usunięciem z imprezy. Organizator rości sobie prawo do skontrolowania opaski w dowolnym momencie trwania Imprezy.

3.Każdy Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz regulaminu obiektu, w którym odbywa się Impreza. Przy czym Regulamin Organizatora jest nadrzędnym w wypadku kwestii spornych.

4.Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa na terenie Imprezy. Zabrania się wnoszenia na teren Imprezy i tereny przyległe: broni, alkoholu, niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, środków odurzających i substancji psychotropowych środków trujących i promieniotwórczych, płynów łatwopalnych, selfie sticków, statywów, parasoli z ostrym zakończeniem, innych przedmiotów, które w ocenie Organizatora mogą spowodować zagrożenie. Niedozwolone jest wnoszenie napojów i jedzenia, z wyłączeniem osób których stan zdrowia wymaga specjalistycznej diety potwierdzonej orzeczeniem lekarskim. Ponadto, zabrania się wnoszenia i używania na Terenie Imprezy deskorolek, longboardów, pojazdów jednośladowych, rolek, wrotek i wszelkich innych sprzętów podobnego rodzaju.

5.Osoby posiadające wyżej wymienione artykuły mogą nie zostać wpuszczone na teren Imprezy lub wyproszone z terenu Imprezy, po stwierdzeniu, że ww. przedmioty wnieśli, a ich bilet zostanie unieważniony.

6.Osobom, którym w przypadkach przewidzianych Regulaminem oraz przepisami prawa odmówiono wstępu na Imprezę lub zostały zobowiązane do opuszczenia jej terenu, nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora, a w szczególności roszczenia o zwrot ceny biletu.

7.Obowiązuje zakaz wprowadzania na teren Imprezy zwierząt, z wyjątkiem psów asystujących. W takim przypadku należy przedłożyć Organizatorowi stosowne zaświadczenie.

8.Obowiązuje zakaz fotografowania oraz filmowania przebiegu koncertu.

9.Korzystanie z profesjonalnego sprzętu dozwolone jest tylko przez osoby do tego akredytowane. Akredytacje można uzyskać, kontaktując się pod adresem mailowym:

akredytacje@rapstacja.com.pl

10.Organizator rości sobie prawo do odmowy wniesienia na teren Imprezy aparatu fotograficznego, kamery lub innego sprzętu nagrywającego audio – wideo.

11.Organizator ma prawo do utrwalania przebiegu Imprezy wraz z wizerunkiem Uczestników Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz do eksploatowania tych materiałów bez dodatkowej zgody Uczestnika.

II Uczestnictwo w Imprezie

1. Wstęp Uczestnika Imprezy na teren festiwalu odbywa się wyłącznie za okazaniem lub zakupem ważnego karnetu / biletu wstępu z widocznym kodem kreskowym wymiennym na festiwalową opaskę. Opaska musi być założona na ręce przez całą imprezę. Brak opaski, lub jej uszkodzenie skutkuje usunięciem z imprezy. Organizator rości sobie prawo do skontrolowania opaski w dowolnym momencie trwania Imprezy.

4.Samodzielnie uczestniczyć w Imprezie może osoba, która w dniu Imprezy ma ukończony 16. rok życia.

5.Przy uczestnictwie osób, które w dniu Imprezy mają ukończone 16 lat, jednak nie mają ukończonych lat 18, wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Organizator bądź najęty przez niego podwykonawca ma prawo do weryfikacji wieku Uczestnika na podstawie dokumentu tożsamości oraz do weryfikacji pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku osób pomiędzy 16 a 18 rokiem życia.

6.Osoby poniżej 16. roku życia mogą uczestniczyć w Imprezie jedynie w towarzystwie pełnoletniego opiekuna. Zarówno osoba poniżej 16. roku życia jak i opiekun muszą posiadać ważne bilety wstępu na Imprezę z miejscami w tym samym sektorze. Opiekun bierze odpowiedzialność za osobę pod opieką.

7.Dzieci do lat 6. mogą bezpłatnie uczestniczyć w Imprezie pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna, który posiada ważny bilet wstępu. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do posiadania dokumentu potwierdzającego wiek dziecka.

8.Obowiązkiem rodzica lub opiekuna prawnego, który uczestniczy w Imprezie wraz z dzieckiem do lat 6., jest zadbanie o bezpieczeństwo dziecka, a w szczególności o zabezpieczenie słuchu tak, by nie doszło do uszkodzeń wskutek zbyt głośnej muzyki.

9.Rodzic lub opiekun prawny zobligowany jest do pilnowania należytego zachowania dzieci dostosowanego do miejsca i sytuacji tak, żeby nie zakłócać odbioru koncertu innym uczestnikom wydarzenia.

10.Organizator ma prawo do wyproszenia z Imprezy osób przeszkadzających innym Uczestnikom w odbiorze koncertu, w szczególności osób pod wpływem alkoholu, głośnych lub agresywnych. Osoby te tracą prawo do reklamacji i roszczeń względem Organizatora.

11.Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przebywa na terenie Imprezy na własne ryzyko i odpowiedzialność.

III Bilety

1.Poprzez zakup biletu Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

2.Bilet ważny jest jedynie z kuponem kontrolnym z widocznym kodem kresowym lub kodem QR. Bilet może być wydrukowany lub okazany na urządzeniu elektronicznym. Potwierdzenie zapłaty lub zamówienia nie jest równoznaczne z posiadaniem biletu i nie stanowi dokumentu potwierdzającego możliwość uczestnictwa w Imprezie.

3. Zarówno bilety jednodniowe, jak i karnety kilkudniowe podlegają wymianie na opaski w wyznaczonych przez Organizatora punktach. Każdy Uczestnik Imprezy dokonuje wymiany Biletu na opaskę osobiście. Zamianie na opaskę podlega wyłącznie oryginalny, niewykorzystany wcześniej Bilet. Wstęp na teren Imprezy przysługuje wyłącznie osobom posiadającym nieuszkodzoną opaskę umocowaną na ręce. Z jednej opaski podczas całego festiwalu może korzystać tylko jedna osoba. W przypadku zerwania lub uszkodzenia opaski Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do Organizatora lub kierownika ochrony przy bramie imprezy wraz z uszkodzoną opaską, gdzie zostanie ona wymieniona na nową i zapiętą na ręce. Wymianie podlegają wyłącznie opaski uszkodzone na terenie Imprezy. Samowolne opuszczenie terenu Imprezy z uszkodzoną lub zerwaną opaską bez wcześniejszego powiadomienia Organizatora lub kierownika ochrony jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w wydarzeniu.

4.Ewentualne niedogodności związane z ograniczoną widocznością, które wynikają z ustawienia elementów nagłośnienia, oświetlenia lub oznaczeń sektorów oraz niedogodności związane z nagłośnieniem Imprezy czy też zachowaniem innych uczestników podlegają reklamacjom wyłącznie w dniu Imprezy oraz w trakcie jej trwania. Organizator dołoży wszelkich starań, aby znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące klienta lub poinformuje o procedurze składania reklamacji.

5.Jeżeli uczestnik nie zgłosi faktu niedogodności w czasie trwania wydarzenia, traci prawo do reklamacji w terminie późniejszym.

6.Zakazana jest odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne.
Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: „Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.”

7.W przypadku zgubienia biletu, Uczestnik zobligowany jest niezwłocznie powiadomić bileterię lub punkt sprzedaży, w którym dokonywany był zakup, celem wystawienia duplikatu.

8.Zwrot lub zamiana biletów możliwe są tylko w przypadku odwołania Imprezy lub w wypadku znaczącej zmiany programu, miejsca lub terminu Imprezy.

9.Zwrot lub zamiana biletów możliwe są jedynie w miejscu ich zakupu.

10.Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy z tytułu niewykorzystanego biletu.

11.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bilety zakupione w nieautoryzowanych punktach sprzedaży oraz za bilety z rynku wtórnego. ).

12.Organizator nie wyraża zgody na odsprzedaż biletów w miejscu koncertu, szczególnie w przypadku, w którym Organizator prowadzi oficjalny punkt sprzedaży biletów.

13. W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna chce uczestniczyć w Imprezie wraz z opiekunem każda z tych osób zobowiązana jest do nabycia Biletów.

IV Szczególne zasady bezpieczeństwa epidemicznego

1.Każdy Uczestnik oświadcza, że jeżeli w dniu wydarzenia będzie poddany/a kwarantannie, nadzorowi sanitarnemu ze względów bezpieczeństwa nie weźmie udziału w Imprezie.

2.Każdy Uczestnik oświadcza, że jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni przed udziałem w Imprezie miał bezpośredni kontakt z osobą z potwierdzonym zakażeniem COVID-19, osobą poddaną kwarantannie lub izolacji z powodu COVID-19, osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zarażoną ze względów bezpieczeństwa nie weźmie udziału w Imprezie.

3.Każdy Uczestnik oświadcza, że jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni przed udziałem w wydarzeniu miałby/aby objawy chorobowe ze względów bezpieczeństwa nie weźmie udziału w Imprezie.

4.Kupujący Bilety oświadcza, że poinformował posiadaczy Biletów o treści powyższych oświadczeń i, że posiadacze Biletów złożyli je w swoim imieniu za jego pośrednictwem.

5.W wypadku wykrycia, że w Wydarzeniu brała udział osoba zakażona wirusem SARS-COV-19, Uczestnik wyraża zgodę, aby portal biletowy sprzedający bilety na Wydarzenie będący administratorem danych osobowych Uczestników udostępnił ich dane osobowe Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym.

6.Osoby uczestniczące w Wydarzeniu zobowiązane są, aby stosować się do zaleceń przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.

7.Organizator ma prawo do usunięcia z Terenu Imprezy Uczestników niestosujących się do postanowień niniejszego Regulaminu. Osoby te tracą prawo do reklamacji i roszczeń względem Organizatora.

8.Na Terenie Imprezy należy stosować się do aktualnie obowiązujących norm sanitarnych i rozporządzeń ministrów w związku z pandemią COVID-19.

9.Skanowanie biletów odbywać się będzie bezdotykowo. W tym celu prosimy o przygotowanie biletu w formie papierowej lub elektronicznej. Jeżeli Uczestnik posiada bilet w formie elektronicznej, powinien ustawić ekran na najwyższą jasność, a także zadbać o czystość ekranu.

10.Uczestnicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk przy wejściu na teren Imprezy.

11.Uczestnicy zobowiązani są do dostosowania się do restrykcji związanych z pandemią COVID-19 obowiązujących na dzień odbywania się festiwalu / Obostrzenia te będą ogłoszone osobno przed imprezą/

V UPRAWNIENIA I ZADANIA SŁUŻBY PORZĄDKOWEJ:
Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie,
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty zabronione,
d) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
e) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
f) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.),
g) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
h) Służby Porządkowe lub Informacyjne maja prawo usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
i) Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w:
– podręczne wykrywacze metalu.
– wzory biletów, identyfikatorów i zaproszeń.
– inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.
j) Stwierdzenia prawa osoby do przebywania na Imprezie członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych dokonuje przez:
– sprawdzenie, czy osoba ta posiada ważny Bilet, a po jego wymianie opaskę,
– porównanie okazanego dokumentu ze wzorem.
k) W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, członek Służb Porządkowych odmawia wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z miejsca przeprowadzania Imprezy.
l) W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie po konsultacji z Organizatorem przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.
ł) Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej lub osobom usuniętym z Terenu Imprezy zgodnie z Regulaminem lub Ustawą z uwagi na ich naruszenie nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet.
m) Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Imprezy.
n) Służby Porządkowe i Informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Organizator wyznacza kontrolowane przez Służby Porządkowe strefy podziału Imprezy:
– Zaplecze sceniczne,
– Plaża – teren imprezy masowej,
– Pole namiotowe,
– Strefa VIP,
– Strefa Media

VI BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE:
a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Informacyjne oraz Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;
b) Służby Porządkowe i Informacyjne muszą być przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego udzielania pierwszej pomocy medycznej

VII PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY:
a) Organizator informuje, że z uwagi na dużą liczbę Uczestników, konieczność dokonania wymiany Biletów na Identyfikatory oraz niezbędne środki kontroli i bezpieczeństwa stosowane przy wejściu na Imprezę Uczestnicy obowiązani są przybyć na miejsce Imprezy z odpowiednim, co najmniej 1-godzinnym wyprzedzeniem.
b) Organizator informuje, że Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas Imprezy będą używane światła stroboskopowe.
c) Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

VIII Postanowienia końcowe

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczne decyzje w sprawach organizacyjno-porządkowych należą do upoważnionych przedstawicieli Organizatora