REGULAMIN

REGULAMIN

Regulamin wydarzenia pod nazwą:

“RAP STACJA FESTIWAL 2024”

Ośrodek SCKiW w Sławie ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 19, w dniach 10-14 lipca 2024

Organizator: Agencja Artystyczna Music Station sp. z o. o. przy współpracy z SCKiW i miastem Sława.

Postanowienia Ogólne

Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, tekst ujednolicony Dz.U. z 2019 poz. 2171 (zwanej dalej „ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych”), na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, tekst ujednolicony Dz.U.2020 r. poz.838. (zwanej dalej „ustawą o ochronie osób i mienia”) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

Regulamin jest wydany przez organizatora imprez (zwanej dalej: „Imprezą” bądź “Wydarzeniem”), tj. przez spółkę: Agencja Artystyczna Music Station sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Zaolziańskiej 6C/5, 53-334 Wrocław, nr KRS 0000748101, NIP 8992840491, REGON 369366666 (zwaną dalej: „Organizatorem”).

Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Wydarzenia będą przebywać na Terenie Wydarzenia. Każda osoba przebywająca na Terenie Wydarzenia obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia, a także bezpieczeństwa Wydarzenia poprzez określenie zasad wstępu, zachowania się i korzystania z Terenu Wydarzenia i znajdującej się na nich infrastruktury, a także określenie warunków uczestnictwa w Wydarzeniu poprzez uregulowanie praw i obowiązków Uczestników Wydarzenia w związku z posiadaniem biletu wstępu na Wydarzenie.

Poniższe określania używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

“Impreza”, “Wydarzenie” lub “Festiwal – zaplanowane przez Organizatora na w dniach 10-14 lipca 2024 roku wydarzenie kulturalne pod nazwą “Rap Stacja Festiwal 2024”

„Bilet” oznacza jednorazową indywidualną zgodę wejścia na Imprezę;

„Służby Porządkowe” i „Służby Informacyjne” oznaczają powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Wydarzenia. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy;

„Teren Wydarzenia” oznacza miejsce, w którym przeprowadzane jest Wydarzenie, szczególnie obszaru imprezy masowej. Miejsce może zostać zmienione z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Imprezą;

„Uczestnik Wydarzenia” oznacza osobę uczestniczącą w Wydarzeniu na podstawie Biletu lub Identyfikatora.

“Opaska” oznacza opaskę nakładaną na rękę Uczestnika Wydarzenia. Opaska posiada oznakowanie Organizatora i umożliwia wstęp na Teren Wydarzenia.

Sprzedaż biletów

Bilety sprzedawane są wyłącznie na stronach Biletomatu oraz w autoryzowanych punktach sprzedaży. Do ceny nadrukowanej na bilecie może być doliczana opłata serwisowa zależnie od opłat obowiązujących w poszczególnych kanałach sprzedaży biletów.

Zakazana jest odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne.

Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: „Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.”

Bilet upoważniający do wejścia na Wydarzenie musi być oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora. Organizator ostrzega, że kupno Biletów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę wstępu na wydarzenie.

Organizator informuje, iż unikalny kod kreskowy znajdujący się na każdym Bilecie upoważnia do wymiany Biletu na Opaskę tylko przy pierwszym skanowaniu. Organizator ostrzega, że w przypadku udostępnienia Biletu (w jakiejkolwiek formie) osobie trzeciej, Bilet ten może być wykorzystany przez tę osobę, co w konsekwencji spowoduje, że nabywca Biletu spotka się z odmową wstępu na Wydarzenie.

W przypadku, gdy osoba z niepełnosprawnością chce uczestniczyć w Wydarzeniu wraz z osobą wspierającą każda z tych osób zobowiązana jest do posiadania Biletów.

Zwrot lub zamiana biletów możliwy jest tylko w wypadku odwołania Wydarzenia, znaczącej zmiany miejsca Wydarzenia lub terminu odbycia się Wydarzenia. W takim przypadku Organizator każdorazowo ogłasza informację o możliwości i terminach zwrotu Biletów.

Pojedyncze zmiany programowe Wydarzenia, spowodowane np. trudnościami logistycznymi, technicznymi lub nieobecnością artysty nie uprawniają nabywców do zwrotu Biletów.

Wstęp na teren wydarzenia

Wstęp na Teren Wydarzenia przysługuje osobom posiadającym Bilety oraz dowód tożsamości.

W przypadku, gdy Uczestnikiem Wydarzenia jest małoletni w wieku poniżej 16 lat, może on uczestniczyć w Wydarzeniu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej – opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej na piśmie przez opiekuna prawnego, która przy pierwszym wejściu na Wydarzenie w punkcie informacyjnym przekaże deklarację o odpowiedzialności za osobę małoletnią wg wzoru opracowanego przez Organizatora. Osoba dorosła może być opiekunem maksymalnie pięciu małoletnich osób uczestniczących w Wydarzeniu.

Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek określonych w pkt. 11 powyżej, Organizator zobowiązany jest zgodnie z przepisami Ustawy odmówić wstępu na Teren Wydarzenia:

osobom wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu Ustawy,

osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 23 Regulaminu.

osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe (nie dotyczy napojów nabytych na terenie), środki odurzające lub substancje psychotropowe.

osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

Organizator Wydarzenia może odmówić wstępu na Wydarzenie oraz przebywania na nim osobom:

noszącym buty o metalowych zakończeniach,

których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,

posiadającym plastikowe, szklane, metalowe pojemniki lub puszki itp.,

nie posiadającym dokumentu tożsamości lub odmawiającym jego okazania,

posiadającym bilet oznaczony jako PASZPORT UCC bez ważnego Certyfikatu Szczepienia i dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na wydarzeniu

Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Wydarzeniu oraz porządek podczas trwania Wydarzenia, poprzez m.in.:

Służby Porządkowe, Służby Informacyjne i Pracowników Ochrony, wyróżniające się elementami ubioru;

powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i Informacyjnymi i organizującego ich pracę;

udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;

zmianę miejsca Wydarzenia na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba;

zmianę dnia i godziny rozpoczęcia Wydarzenia na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba,

w związku z panującą sytuacją epidemiczną poprzez zastosowanie dodatkowych obostrzeń epidemicznych.

Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Wydarzenia zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Wydarzenia obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Wydarzeniu, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Wydarzenia, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

Na Terenie Wydarzenia zabrania się:

podejmowania działań mających na celu przerwanie bądź zakłócenie przebiegu Wydarzenia;

używania obraźliwego, wulgarnego słownictwa, głoszenia i wywieszania haseł o treściach wulgarnych i rasistowskich oraz nawoływania do konfliktów, w szczególności na tle rasowym, narodowościowym, religijnym, społecznym czy seksualnym;

wywieszania niedopuszczonych wcześniej przez Organizatora transparentów;

rzucania przedmiotami;

rozniecania ognia, a także palenia tytoniu w miejscach, gdzie jest to niedopuszczalne;

załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami;

zaśmiecania;

blokowania wyjść oraz dróg ewakuacyjnych;

wprowadzania psów i innych zwierząt, z wyjątkiem psów przewodników;

wnoszenia, posiadania, a także używania bezzałogowych statków powietrznych, dronów oraz innych obiektów unoszących się w powietrzu;

wnoszenia i używania deskorolek, longboardów, pojazdów jednośladowych, rolek, wrotek i wszelkich innych sprzętów podobnego rodzaju.

wnoszenia i używania kamer, sprzętu nagrywającego dźwięk i obraz oraz sprzętu fotograficznego mogącego mieć profesjonalne zastosowanie, w tym aparatów z wymienną optyką, aparatów z zoomem powyżej 6x, statywów, selfie sticków. Zdjęcia mogą być robione wyłącznie dla celów prywatnych tak, aby nie zasłaniać sceny nikomu na widowni ani nie przeszkadzać osobom będącym w pobliżu;

wnoszenia plecaków, walizek, a także toreb powyżej 30 litrów;

wnoszenia napojów i jedzenia, z wyłączeniem osób których stan zdrowia wymaga specjalistycznej diety potwierdzonej orzeczeniem lekarskim;

wnoszenia parasolek z ostrym zakończeniem.

Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Wydarzenia, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Wydarzenia, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na Teren Wydarzenia lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Wydarzenia materiały, nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu Wydarzenia przez okres co najmniej jednego miesiąca, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.

Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych do:

stwierdzania uprawnień osób do przebywania w strefach stanowiących Imprezę Masową, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Terenu Wydarzenia;

legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;

przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 14 d), 15 d) lub w pkt. 23 Regulaminu;

wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem Wydarzenia, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Terenu Wydarzenia;

ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

Ponadto Służby Porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione do użycia w przypadkach, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2019 poz. 2418), środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 tej ustawy;

Pracownikom Ochrony przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy o ochronie osób i mienia, w tym uprawnienia do:

ustalania uprawnień do przebywania na Terenie Wydarzenia oraz legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;

wezwania osób do opuszczenia Terenu Wydarzenia w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na Terenie Wydarzenia albo stwierdzenia zakłócania porządku;

ujęcia w granicach Terenu Wydarzenia lub poza jego granicami osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji;

użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego w granicach przepisów ustawy o ochronie osób i mienia i przepisów ustawy z dnia 24 maja 2013r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2418)

Służby Porządkowe lub Informacyjne są obowiązane usunąć z Terenu Wydarzenia osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w:

ręczne wykrywacze metalu,

wzory biletów, identyfikatorów i zaproszeń,

inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.

Stwierdzenia prawa osoby do przebywania na Wydarzeniu członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych, lub Pracownik Ochrony dokonuje przez:

sprawdzenie czy osoba ta posiada ważny Bilet, a po jego wymianie Identyfikator;

sprawdzenie czy osoba ta posiada ważny Identyfikator Techniczny;

porównanie okazanego dokumentu ze wzorem,

sprawdzenie czy osoba posiada dowód tożsamości,

weryfikacji wieku Uczestnika poprzez sprawdzenie dokumentu tożsamości.

W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Wydarzeniu jest zabronione, członek Służb Porządkowych odmawia wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z miejsca przeprowadzania Wydarzenia.

W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.

Osobom, którym odmówiono wstępu na Wydarzenie lub przebywania na niej lub osobom usuniętym z Terenu Wydarzenia zgodnie z Regulaminem lub Ustawą z uwagi na ich naruszenie nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet.

Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Wydarzenia.

Organizator wyznacza strefy podziału Wydarzenia:

Zaplecze techniczno-socjalne,

Widownia przed Sceną Główną,

Widownia przed Sceną Oldschool,

Strefy Gastronomiczne (Nie są częścią terenu imprezy masowej i tylko w tych strefach można spożywać zakupiony lub podawany tam alkohol.)

Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:

pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Informacyjne oraz Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;

Służby Porządkowe i Informacyjne muszą być przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego udzielania pierwszej pomocy medycznej.

W czasie Wydarzenia Organizator oraz Uczestnicy Wydarzenia, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Prawa i obowiązki uczestników wydarzenia

Organizator informuje, że z uwagi na znaczną liczbę Uczestników, konieczność dokonania weryfikacji Biletów oraz niezbędne środki kontroli i bezpieczeństwa stosowane przy wejściu na Wydarzenie Uczestnicy zobowiązani są przybyć na miejsce Wydarzenia z odpowiednim wyprzedzeniem.

Organizator informuje, że Uczestnik Wydarzenia lub inna osoba przebywająca na Terenie Wydarzenia będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas Wydarzenia będą używane światła stroboskopowe.

Organizator utrwala również przebieg Wydarzenia dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Wydarzenia i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Wydarzenia może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

Postanowienia szczególne dotyczące bezpieczeństwa epidemicznego w trakcie zagrożenia wirusa SARS-CoV-2

Bilety oznaczone sformułowaniem “PASZPORT UCC” są przeznaczone dla osób w pełni zaszczepionych przeciwko SARS-CoV-2 lub posiadających status tzw. ozdrowieńca lub posiadających negatywny wynik testu przeprowadzonego w ciągu 48 godzin przed Wydarzeniem.

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu osobom, które zakupiły bilet oznaczony jako PASZPORT UCC lecz w dniu wstępu na Wydarzenie nie posiadają ważnego certyfikatu szczepienia lub udokumentowanego statusu ozdrowieńca lub ważnego wyniku testu.

Dla osób, które zakupiły bilet nie oznaczony jako PASZPORT UCC warunkiem udziału w Wydarzeniu jest złożenie przez Uczestnika Wydarzenia oświadczenia, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest on osobą zakażoną SARS-CoV-2 oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Dane osobowe Uczestników Wydarzenia zawarte w oświadczeniach, o których mowa powyżej mogą być udostępniane odpowiednim służbom, pełniącym nadzór epidemiologiczny na danym terenie.

Niezłożenie przez Uczestnika Wydarzenia oświadczenia skutkować będzie odmową wstępu na Wydarzenie, bez prawa do reklamacji.

Zgodnie przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz z Wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce” publikowanymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Główny Inspektor Sanitarny oraz Ministerstwo Rozwoju w Wydarzeniu nie mogą uczestniczyć osoby, u których występują objawy wskazujące na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 oraz osoby przebywające na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. W przypadku wystąpienia u Uczestnika Wydarzenia, w trakcie Wydarzenia którejś z okoliczności wymienionych w zdaniu poprzednim, Uczestnik Wydarzenia ten ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora.

Administratorem danych osobowych jest AGENCJA ARTYSTYCZNA MUSIC STATION SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Zaolziańska 6C/5 , 53-334 Wrocław. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych osobowych dotyczących posiadania ważnego Europejskiego Certyfikatu COVID-19 lub danych o stanie zdrowia będzie skutkować odmową wstępu na Wydarzenie. Dane osobowe Uczestników Wydarzenia zawarte w oświadczeniach, o których mowa powyżej przechowywane będą przez Organizatora przez okres 14 dni od daty złożenia oświadczenia lub dłużej, jeżeli okaże się to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, a w tym w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Uczestnik Wydarzenia przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo w Wydarzeniu może wiązać się z ryzykiem zakażenia się wirusem SARS-CoV-2, w szczególności w sytuacji nieprzestrzegania zasad postępowania ustalonych przez Organizatora, obowiązujących przepisów, wytycznych lub zaleceń właściwych organów administracji rządowej i zwalnia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.

Reklamacje

Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Wydarzenia na następujący adres korespondencyjny Organizatora:

AGENCJA ARTYSTYCZNA MUSIC STATION SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Zaolziańska 6C/5, 53-334 Wrocław.

Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji składającego reklamację, a także wskazanie przyczyn reklamacji i treść żądania.

Organizator rozpoznaje reklamacje w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.

Ewentualne niedogodności związane z ograniczoną widocznością, które wynikają z ustawienia elementów nagłośnienia, oświetlenia lub oznaczeń sektorów oraz niedogodności związane z nagłośnieniem Wydarzenia podlegają ewentualnym reklamacjom tylko w dniu Wydarzenia oraz w trakcie jej trwania.

Administratorem danych osobowych jest AGENCJA ARTYSTYCZNA MUSIC STATION SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Zaolziańska 6C/5, 53-334 Wrocław. Dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrywania reklamacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymania odpowiedzi na reklamację. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, polegających rozpatrywaniu reklamacji. Administrator  może przetwarzać dane osobowe Uczestników tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane, o ile nie istnieje techniczna, prawna lub inna ważna przyczyna uzasadniająca usunięcie, zniszczenie lub anonimizację tych danych.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przepisy karne wynikające z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i kodeksu karnego

Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych lub przez Służby Porządkowe lub Informacyjne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.

Kto, wiedząc, że jest dotknięty chorobą zakaźną, naraża bezpośrednio inną osobę na zarażenie taką chorobą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Jeżeli sprawca tego czynu naraża na zarażenie wiele osób, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10 (art.161 § 2 i § 3 Kodeksu karnego).

Postanowienia końcowe

Wszelkie prawa do nazwy i logo Wydarzenia są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Wydarzenia będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Wydarzenia lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.

Status sponsora Wydarzenia przyznaje wyłącznie Organizator.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.

Niniejszy Regulamin jest dostępny:

na stronie internetowej www.rapstacja.com.pl,

w punktach informacyjnych na Terenie Wydarzenia;

przy wejściu na Teren Wydarzenia.

Służby Porządkowe i Informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy.

Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Wydarzenia oraz bezpieczeństwa Uczestnikom Wydarzenia.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 roku

Wrocław, dnia 1 października 2023 roku.

Back to top